محمدکاظم شربتدار

درباره من

دکتر محمدکاظم شربتدار
image

دانشیار گروه آموزشی عمران - سازه @ دانشکده مهندسی عمران

بیوگرافی خود را اضافه نمایید......

محقق گوگل

Citation

354

h-index

12

i10-index

13

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1368

کارشناسی

دانشگاه صنعتی شریف

1371

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1382

دکتری

دانشگاه اوتاوا- کانادا

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Experimental Strengthening of the Two-way RC Slabs with High Performance Fiber Reinforced Cement Composites Prefabricated sheets
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2019)
9128121001, ^محمدکاظم شربتدار*, ^علی خیرالدین
Finding Critical Element in the Progressive Collapse of RC Structures Using Sensitivity Analysis
CIVIL ENGINEERING JOURNAL-TEHRAN(2018)
9011145005, ^علی خیرالدین*, ^محمدکاظم شربتدار
بھسازی لرزهای اتصالات ضعیف پایه ھای قابی شکل بتن آرمه پل ھا با استفاده از پانلھای مسلح کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند و نبشی ھای فولادی پیش تنیده
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2018)
8812149003, ^محمدکاظم شربتدار*, 9011149009
Experimental Evaluation of Splicing of Longitudinal bars with Forging Welding in Flexural Reinforced Concrete beams
ADVANCES IN CONCRETE CONSTRUCTION(2018)
^محمدکاظم شربتدار*, 9211149019, ^محمد سعید کریمی
بررسی آزمایشگاهی رفتار دیوار برشی کوپله با استفاده از بتن الیافی توانمند HPFRCC در تیر رابط با آرایش آرماتور گذاری متفاوت
مهندسی عمران شریف(2018)
^محمدکاظم شربتدار*, ^علی خیرالدین, 9111149012
بهبود سازه ای تیر رابط دیوارهای برشی همبند با جایگزینی بتن الیافی توانمند (HPFRCC) با بتن معمولی
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2018)
^علی خیرالدین, 9512145001, ^محمدکاظم شربتدار*
Investigation of the Flexural behavior of RC frames strengthened with HPFRCC subjected to lateral loads
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2018)
9218211014, ^محمدکاظم شربتدار*, ^علی خیرالدین
Flexural and Shear strengthening of RC beams with NSM technique-manually made CFRP bars
Scientia Iranica(2018)
^محمدکاظم شربتدار*, 8511149002
مقایسه عملکرد لرزه‌ای قاب های خمشی مختلط چند طبقه دارای اتصال تیر-ستون نوین با قاب های خمشی بتن مسلح
عمران مدرس(2018)
^محمدکاظم شربتدار*, 9011149009, 8812149003
بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی و ضربه‌ای دال‌های بتنی الیافی انعطاف‌پذیر
نشریه مهندسی عمران فردوسی(2018)
محمد کرمی- دانشچوی ورودی 1385 تحت راهنمایی اینجانب- سیستم نتوانست نام ایشان را پیدا کند., ^محمدکاظم شربتدار*
بررسی رفتار خمشی عرشه ها و تیرهای پل های بتنی مسلح شده با میلگردهای طولی غیرفولادی الیافی پلیمری FRP
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2018)
^محمدکاظم شربتدار*, 9011149004
ارزیابی آزمایشگاھی خواص مکانیکی و دوام نمونه ھای بتنی تحت تاثیر ترکیب سنگدانه سولفاتی و شرایط محیطی کلریدی و سولفاتی
تحقیقات بتن(2018)
^محمدکاظم شربتدار*, 9011149008
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر کامپوزیت های توانمند الیافی بر رفتار تیرهای کوپله بدون میلگرد قطری و دورپیچ
عمران مدرس(2018)
^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار*, 9111149031
Experimental and Numerical Investigation of Two Fixed-End RC Beams Strengthened With CFRP Bars in NSM Method
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2017)
محمدرضا محمدیان, ^محمدکاظم شربتدار*
STRAIN HARDENING CEMENTITIOUS COMPOSITES FOR RETROFITTING TWO-WAY RC SLABS
JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES(2017)
مهدی علی عباس زاده مشهد*, ^محمدکاظم شربتدار, ^علی خیرالدین
Ductility and Structural characteristics of RC Damaged frames strengthened with HPFRCC Layer
NORDIC CONCRETE RESEARCH(2017)
مهدی کیومرثی*, اسماعیل پارسا, ^محمدکاظم شربتدار, ^علی خیرالدین, Gro markeset
تشخیص الگوی آسیب دیوارهای برشی بتن‌آرمه با استفاده از تبدیل‌های ریاضیاتی
مهندسی سازه و ساخت(2017)
^حسین نادرپور*, ^محمدکاظم شربتدار, 9211149024
بررسی رفتار غیرخطی قابهای بتن مسلح مقاومسازی شده به کمک طوقه و دستک فولادی در اتصال و تقویت تیر و ستون
مدل سازي در مهندسي(2016)
9011149012, ^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار, احمد فراهانی*
The optimization of the time-cost tradeoff problem in projects with conditional activities using of the multi-objective charged system search algorithm (SMOCSS)
TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE ANDART RESEARCH(2016)
^محمدکاظم شربتدار*, سیامک طلعت اهری, 9021051002
DEVELOPING NEW CHARGED SYSTEM SEARCH-BASED ALGORITHM: APPLICATION IN THE TIME-COST TRADE-OFF PROBLEMS
TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION(2016)
^محمدکاظم شربتدار, سیامک طلعت اهری, 9021051002*
An innovative experimental method to upgrade performance of external weak RC joints using fused steel prop plus sheets
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES(2016)
^علی خیرالدین*, 9011149012, ابراهیم امامی, ^محمدکاظم شربتدار
Strengthening of Existing RC Two-Way Slabs using New Combined FRP fabric/rod Technique
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2015)
8711145001*, ^محمدکاظم شربتدار, ^علی خیرالدین
RC connections strengthened with FRP sheets using grooves on the surface
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2015)
^محمدکاظم شربتدار, الف دالوند
Nonlinear behavior of RC frames strengthened with steel curb and prop
Scientia Iranica(2015)
^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار
Increasing the flexural capacity of RC beams using partiallyHPFRCC layers
COMPUTERS AND CONCRETE(2015)
علی همتی, ^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار
Different NSM FRP technique for strengthening of RC two-way slabs with low clear cover thickness
Scientia Iranica(2015)
8711145001*, ^محمدکاظم شربتدار, ^علی خیرالدین
Innovative hybrid reinforcement constituting conventional longitudinal steel and FRP stirrups for improved seismic strength and ductility of RC structures
(2015)
مصطفی فخاری فر, الف دالوند, ^محمدکاظم شربتدار, Genda Chen, Lesley SNEED
بررسی تجربی اثر تعبیه شیارهای سطحی در شکل پذیری اتصالات بتنی ضعیف تقویت شده با ورق های کامپوزیت FRP
(2015)
^محمدکاظم شربتدار
بررسی آزمایشگاهی تاثیر دیافراگم محیطی و ورق میانگذر در اتصال ترکیبی المان های سازه ای فلزی و بتنی
(2015)
^محمدکاظم شربتدار
Mechanical properties of high performance fiber reinforced cementitious composites
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2014)
مصطفی فخاری فر, مهدی آرزومندی, ^محمدکاظم شربتدار, Genda Chen, ^علی خیرالدین
proposed equations for estimating the flexural characteristics of reinforced HPFRCC beams
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2014)
علی همتی, ^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار
بررسی تاثیر دستک فلزی بر رفتار غیرخطی قاب های بتن آرمه به کمک روش المان محدود
(2014)
ابراهیم امامی, ^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار
بررسی آزمایشگاهی اثر خاموت های ابداعی دست ساز ساخته شده از FRP در مقایسه با خامو تهای فلزی
مهندسی عمران شریف(2014)
^محمدکاظم شربتدار*, 8911145001, میثم جلالی
Repairing reinforced concrete slabs using composite layers
MATERIALS & DESIGN(2014)
^محمدکاظم شربتدار, M Mastali
Assessment of statistical variations in experimental impact resistance and mechanical properties of silica fume concrete
Scientia Iranica(2014)
^محمدکاظم شربتدار, ^علی خیرالدین
Flexural performance of functionally graded RC cross-section with steel and PP fibres
MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH(2014)
^محمدکاظم شربتدار, محمد مستعلی, میثم قاسمی نقیب دهی
مدل سازی پالس غالب رکوردهای نزدیک گسل ایران طی زلزله های 1978 طبس و 2003 بم
(2014)
غلامرضا قدرتی امیری, ^محمدکاظم شربتدار, ^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
Seismic performance and global ductility of RC frames rehabilitated with retrofitted joints by CFRP laminates
EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING VIBRATION(2014)
مصطفی فخاری فر., ^محمدکاظم شربتدار, Z Lin
رفتار سازه ای کانال های درون شهری پر شده با انواع مخلوط CLSM حاوی مصالح بازیافتی
(2013)
^محمدکاظم شربتدار
Experimental and Numerical Assessment of FRP Stirrups Distance on Cyclic Behavior of RC Joints
Iranian Journal of Science & Technology Tranaction B-Engineering(ویرایش دوم)(2013)
^محمدکاظم شربتدار
Steel Plate Characteristic Effecting on Composite Coupled Beam at Concrete Shear Wall
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2013)
^محمدکاظم شربتدار, ^محمدعلی کافی
بررسی آزمایشگاهی و المان محدود تاثیر خاموت‏های FRP در رفتار چرخه‏ای اتصالات بتنی
(2013)
^محمدکاظم شربتدار
Dominant Pulse Simulation of Near Fault Ground Motions
EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING VIBRATION(2013)
سید روح اله حسینی واعظ, ^محمدکاظم شربتدار, غلامرضا قدرتی امیری, ^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
مقاوم سازی خمشی تیرهای بتن سبک T-شکل با استفاده از ورق های FRP
(2013)
^محمدکاظم شربتدار
بررسی آزمایشگاهی رفتار چرخه ای اتصالات بتن آرمه مقاوم سازی شده با دستک فلزی
(2013)
^محمدکاظم شربتدار, ^علی خیرالدین
Plastic Hinge Rotation Capacity of Reinforced HPFRCC Beams
Journal of Structural Engineering – ASCE(2013)
^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار
بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر جایگزینی خاموت های دست ساز ساخته شده از الیاف FRP به جای خاموت های فلزی در تیر های بتن مسلح
(2013)
^محمدکاظم شربتدار
مقاوم سازی برشی تیرهای بتن مسلح به روش نصب نزدیک سطح با استفاده از میله های ساخته شده ازالیاف کربن
(2013)
میثم جلالی, فرشید جندقی علایی, ^محمدکاظم شربتدار
Flexural Behavior of Reinforced HPFRCC Beams
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2013)
^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار
Shear strengthening of RC beams using innovative manually made NSM FRP bars
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2012)
میثم جلالی, ^محمدکاظم شربتدار, , فرشید جندقی علایی
Cyclic performance of retrofitted reinforced concrete beam-column joints using steel prop
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2012)
^محمدکاظم شربتدار, ^علی خیرالدین, ابراهیم امامی
بررسی رفتار قاب های خمشی بتنی با ترک خوردگی آئین نامه ای و محاسباتی در حوزه نزدیک و دور از گسل و طیف استاندارد 2800
(2011)
^محمدکاظم شربتدار
Seismic Response of Base-Isolated Structures with LRB and FPS under near Fault Ground Motions
Procedia Engineering(2011)
^محمدکاظم شربتدار, غلامرضا قدرتی امیری, ^حسین نادرپور
بررسی جنبه های گوناگون مدل سازی عددی تیرهای بتن مسلح مقاوم شده در برش با پلیمرهای مسلح به الیاف (FRP) به روش نصب در نزدیکی سطح (NSM)
مدل سازی در مهندسی(2010)
فرشید جندقی علایی, ^محمدکاظم شربتدار, میثم جلالی
Seismic Design of FRP Reinforced Concrete structures
(2009)
^محمدکاظم شربتدار,
Monotonic and Cyclic of new FRP Reinforced Concrete Cantilever Beams
(2008)
^محمدکاظم شربتدار
آسیب دیدگیهای بتن و علل و عوامل آن
(1995)
^محمدکاظم شربتدار
بررسی تاثیر جایگزینی بتن HPFRCC با بتن معمولی در تیرهای مسلح با میلگرد کامپوزیتی GFRP
شانزدهمین همایش ملی روز بتن و دهمین کنفرانس ملی بتن(2018-10-07)
9328211021*, ^محمدکاظم شربتدار
مطالعه آزمایشگاهی رفتار برشی تیرهای عمیق بتن مسلح کامپوزیتی الیافی توانمند
شانزدهمین همایش ملی روز بتن و دهمین کنفرانس ملی بتن(2018-10-07)
^محمدکاظم شربتدار, 9211145002*, ^علی خیرالدین
بررسی پارامترهای عملکرد سازه ای لرزه ای قاب های هیبریدی با تیر فلزی و ستون فلزی تحت بارهای رفت و برگشتی
نهمین کنفرانس ملی بتن ایران(2017-10-07)
9311149028, ^محمدکاظم شربتدار
ارائه رابطه تحلیلی توصیف رفتار منحنی تنش-کرنش بتن محصورشده بر مبنای مدل هاگنستاد
نهمین کنفرانس ملی بتن ایران(2017-10-07)
9411149020, ^محمدکاظم شربتدار*
بررسی آزمایشگاهی تاثیر اضافه نمودن ترکیب پودر لاستیک ضایعاتی و الیاف های مصنوعی PPS بر خواص مکانیکی بتن
نهمین کنفرانس ملی بتن ایران(2017-10-07)
9411149027, ^محمدکاظم شربتدار*
بررسی خواص مکانیکی بتن ساخته شده از سنگدانه های سنگین مگنتیت با درصد های مختلف الیاف فولادی
دهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2017-04-19)
9311149020, ^محمدکاظم شربتدار*
بررسی آزمایشگاهی تاثیر روکش ملات کامپوزیتی الیافی توانمند HPFRCC بر افزایش ظرفیت قاب های خمشی بتن مسلح آسیب دیده
دهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2017-04-19)
^محمدکاظم شربتدار*, 9128211020
تاثیر کاهش ارتفاع تیر و مقاومت بتن بر رفتار چرخه ای اتصالات تیر-ستون بتن آرمه
هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران(2016-10-06)
^محمدکاظم شربتدار, ابراهیم امامی*
بررسی درصدهای مختلف الیاف فولادی بر خواص مکانیکی بتن ساخته شده از سنگدانه های سنگین مگنتیت
هشتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران(2016-10-06)
^محمدکاظم شربتدار*, 9311149020
بررسی عملکرد لرزه¬ای سازه¬های تقویت شده با FRP
هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران(2016-10-06)
^محمدکاظم شربتدار*, 9111149033
شناسایی آسیب دیوار برشی بتنی با استفاده از تبدیل فوریه
اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت(2016-09-21)
^حسین نادرپور, 9211149024*, ^محمدکاظم شربتدار, امیر عزالدین
بررسی تأثیر انواع دورریزهای ساختمانی بر مقاومت بتن
نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران(2016-05-10)
9218211005*, ^محمدکاظم شربتدار
FRP REINFORCED CONCRETE BEAMS AND COLUMNS UNDER REVERSED CYCLIC LOADING
11th Canadian Conference on Earthquake Engineering(2015-07-21)
^محمدکاظم شربتدار, Murat SAATCIOGLU*
بررسی عددی اتصال گوشه ترکیبی و مقایسه آن با اتصالات رایج بتنی
سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-02-23)
^محمدکاظم شربتدار
تکنیک های تعمیر و مقام سازی یرهای بتنی آسیب دیده
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2014-05-07)
^محمدکاظم شربتدار
بررسی آماری مقاومت ضربه ای بتن های توانمند الیافی HPFRCC
دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2014-02-27)
^محمدکاظم شربتدار
مقاوم سازی خمشی تیرهای بتن سبک T -شکل با استفاده از ورق هایGFRP
دومین کنفرانس ملی صنعت بتن(2014-02-19)
^محمدکاظم شربتدار
بررسی تاثیر دهانه تیر بر میزان تاثیر تقویت تیرهای بتنی با الیاف پس کشیده کامپوزیتی
دومین کنفرانس ملی صنعت بتن(2014-02-19)
^محمدکاظم شربتدار, امین حمزه نژادی
بررسی تاثیر موقعیت لایه های کامپوزیتی الیافی توانمند (HPFRCC) بر تقویت خمشی دال های ضعیف بتنی
دومین کنفرانس ملی صنعت بتن(2014-02-19)
^محمدکاظم شربتدار
بهبود رفتار ستون های بتن آرمه مقاوم سازی شده با ورق های دورپیچ CFRP
دومین کنفرانس ملی صنعت بتن(2014-02-19)
^محمدکاظم شربتدار
بررسی تاثیر نانوهای CuO , ZrO2 . ZnO2 ,Fe2O3 , Al2O3, نانورس و نانو سیلیس
دومین کنفرانس ملی صنعت بتن(2014-02-19)
^محمدکاظم شربتدار
بررسی عددی تاثیر میلگردهای FRP بر رفتار سازه ای تیرهای بتنی
دومین کنفرانس ملی صنعت بتن(2014-02-19)
^محمدکاظم شربتدار, ^علی خیرالدین
بررسی اتصالات نوین مرکب تیر فلزی به ستون بتنی
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^محمدکاظم شربتدار
کنترل زیرساخت های عمرانی با استفاده از ربات مسیریاب هوشمند
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^محمدکاظم شربتدار, امین قربانی, معصومه شهیدی, هاجر رمضان
بررسی عددی ستون های بتنی مقاوم سازی شده خمشی با میله های FRP به روش نصب در نزدیک سطح NSM (مطالعه موردی: نوع بتن و جنس الیاف)
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^محمدکاظم شربتدار
پایش سلامت ضرورتی اجتناب ناپذیر جهت تضمین عملکرد سازه های عمرانی
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار
پایش سلامت ضرورتی اجتناب ناپذیر جهت تضمین عملکرد سازه های عمرانی
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار
Seismic Performance and Global Ductility of Reinforced Concrete Frames with CFRP Laminates Retrofitted Joints by CFRP laminates
Structures Congress 2013 © ASCE 2013(2013-05-02)
مصطفی فخاری فر, ^محمدکاظم شربتدار, Zhibin Lin
مقایسه مدل های پیش بینی رفتار ستون هایدایروی بتنی محصورشده با الیاف FRP
چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران(2012-10-06)
^محمدکاظم شربتدار
بررسی آزمایشگاھی رفتار خمشی اتصالات مرکب ستون بتنی با تیر فلزی
چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران(2012-10-06)
^محمدکاظم شربتدار
بررسی تجربی مقاوم سازی اتصالات بتنی با ورق های کامپوزیتی FRP
چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران(2012-10-06)
^محمدکاظم شربتدار
Analytical Comparison of Deficient R/C Frames Strengthened with HPFRC Jacket and FRP Rods at NSM Method
15WCEE Lisbon(2012-09-24)
^محمدکاظم شربتدار
Experimental siemic investigation of composite RC-diagonal steel prop joints
15WCEE Lisbon(2012-09-24)
^محمدکاظم شربتدار, ^علی خیرالدین
بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تاثیر خاموت ها ی FRP در رفتار تیر های عمیق بتن مسلح
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^محمدکاظم شربتدار
زمان تناوب قاب خمشی بتن ارمه با دیوار پرکننده بنایی
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^محمدکاظم شربتدار
ارزیابی اضمحلال سختی و مقاومت در بارهای سیکلی برای اعضای بتنی
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^محمدکاظم شربتدار
کاربرد آزمایشات غیرمخرب (NDT) جهت بازرسی سازههای بتنی بهسازی شده با الیاف FRP- قسمت دوم : روشهای بزرگ مقیاس
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
مهدی عباسزاده, ^محمدکاظم شربتدار
مروری بر عملکرد بتن خودمتراکم در ستونهای محصور شده فلزی
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^محمدکاظم شربتدار
آنالیز عددی تیرهای قاب های بتنی ضعیف تقویت شده با نوارهای الیافی کامپوزیتی به روش NSM
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
^محمدکاظم شربتدار
Experimental Investigation of Flexural Behavior of One-Way Two-Layer Steel and Polypropylene Fiber Reinforced Concrete Slab
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
^محمدکاظم شربتدار
اتصالات هیبریدی تیر فلزی به ستون بتنی
چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2012-05-02)
^محمدکاظم شربتدار
بررسی اثرات زلزله نزدیک گسل در ساختمان بتنی
چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2012-05-02)
^محمدکاظم شربتدار
مدل سازی عددی غیرخطی شکست خمشی
چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2012-05-02)
^محمدکاظم شربتدار
بررسی عددی قاب های بتنی ضعیف تقویت شده برشی
چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2012-05-02)
^محمدکاظم شربتدار
بررسی رفتار تیر بتن مسلح با استفاده از کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند
سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران(2011-09-23)
^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار
بررسی اثر ضخامت ورق فولادی بر رفتار تیرهای رابط کامپوزیتی دیوارهای کوپله بتنی
ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2011-05-16)
^محمدکاظم شربتدار, ^محمدعلی کافی
بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تاثیر خاموت ها در رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^محمدکاظم شربتدار, محمد عرفانی نیا
Numerical investigation on shear strengthening of RC beams using Near Surface Mounted (NSM) FRP
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
میثم جلالی, فرشید جندقی علایی, ^محمدکاظم شربتدار
بررسی رفتار صفحات بتن آرمه دولایه تحت بارگذاری ضربه ای
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^محمدکاظم شربتدار
Prediction of FRP Contribution to the Shear Resistance of RC Beams Using Artificial Neural Networks
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار, غلامرضا قدرتی امیری
بررسی اثرات محصورشدگی بتن با استفاده از خاموت گذاری فشرده در رفتار قاب خمشی بتن آرمه تحت بارگذاری انفجار
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^محمدکاظم شربتدار
Seismic Response of Base-Isolated Structures with LRB and FPS under Near Fault Ground Motions
The Twelfth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction(EASEC-12)(2011-01-26)
^محمدکاظم شربتدار, غلامرضا قدرتی امیری, ^حسین نادرپور
بررسی رفتار لرزه ای مخازن بتنی پیش ساخته نگهدارنده مایعات
کنفرانس ملی صنعتی سازی سازه ها(2010-09-29)
^محمدکاظم شربتدار
کاربرد آزمایشگاهی بتن CLSM جهت پر کردن کانال های تاسیسات زیربنایی شهری
پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران(2010-05-04)
^محمدکاظم شربتدار
مقاوم سازی برشی تیرهای بتنی با میله هایFRP با روش تعبیه در نزدیک سطح
پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران(2010-05-04)
^محمدکاظم شربتدار
افزایش ظرفیت برشی تیرهای بتنی مسلح ضعیف با نصب خاموت فلزی خارجی U- شکل
پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران(2010-05-04)
^محمدکاظم شربتدار
افزایش ظرفیت برشی تیرهای بتن مسلح T- شکل سراسری ضعیف با نصب ورق های کمپوزیت CFRP
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2009-05-11)
^محمدکاظم شربتدار
جایگزینی درزهای انبساط با دال های رابط بتنی انعطاف پذیر در پل ها
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2009-05-11)
^محمدکاظم شربتدار
بررسی نرم شدگی و سخت شدگی کرنش بتن محصور شده با ورق های FRP بر مقاومت و شکل پذیری اعضاء فشاری
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2009-05-11)
^محمدکاظم شربتدار
The Finite Element Analysis of RC Joints Strengthened with External FRP Composites
سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه(2009-04-27)
^محمدکاظم شربتدار
Protection of Concrete Bridges in Cold Whether Regions with Electrically Conductive Concrete(ECC)
سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه(2009-04-27)
^محمدکاظم شربتدار
Enhancing the mechanical properties of concrete elements by engineered cementitious composites
The 1st Int. Conf. on composites: Characterization, Fabrication (CCFA-1)(2008-12-15)
^محمدکاظم شربتدار
Behavior of FRP Grids as shear stirrups for new Reinforced concrete structures
The 1st Int. Conf. on composites: Characterization, Fabrication (CCFA-1)(2008-12-15)
^محمدکاظم شربتدار
The finite element analysis of RC structures with Internal or External FRP composites
The 1st Int. Conf. on composites: Characterization, Fabrication (CCFA-1)(2008-12-15)
^محمدکاظم شربتدار
بررسی آزمایشگاهی پانل های بتنی انعطاف پذیر تحت اثر بارهای ضربه ای
اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2008-10-20)
^محمدکاظم شربتدار
مقاوم سازی المان های بتنی با استفاده از بتن های انعطاف پذیر
اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2008-10-20)
^محمدکاظم شربتدار
روشی برای بازیابی مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن کف پیش ساخته بتن کفی
همایش ملی مقاوم سازی ایران(2008-08-26)
^محمدکاظم شربتدار
بررسی آزمایشگاهی پانل های بتنی انعطاف پذیر تحت اثر بارهای ضربه ای
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^محمدکاظم شربتدار
تقویت برشی تیرهای بتن آرمه با خاموت پیش تنیده فولادی
همایش ملی مقاوم سازی ایران(2008-08-26)
^محمدکاظم شربتدار
ویژگی های تخلخل بتن کفی
همایش ملی مقاوم سازی ایران(2008-08-26)
^محمدکاظم شربتدار
مقاوم سازی سازه های بتن آرمه با استفاده ازپانل های توانمند سیمانی
همایش ملی مقاوم سازی ایران(2008-08-26)
^محمدکاظم شربتدار
بتن با مقاومت اولیه ی بالا
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران(2008-05-06)
^محمدکاظم شربتدار
اثر میزان عمل آوری و بعد نمونه ها در مقاومت نمونه های مکعبی و استوانه ای ساخته شده با انواع بتن ها
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران(2008-05-06)
^محمدکاظم شربتدار
بررسی تقویت برشی تیرهای بتن آرمه با استفاده از پلیتهای فولادی خارجی
کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای ایران(2007-12-24)
^محمدکاظم شربتدار
بررسی آزمایشگاهی تأثیر تغییر پارامترهای ساخت بتن خودمتراکم بر دوام آن
کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای ایران(2007-12-24)
^محمدکاظم شربتدار
بررسی طبقه نرم در ساختمان ها
کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای ایران(2007-12-24)
^محمدکاظم شربتدار
کاهش بارهای زلزله با کاربرد بتن سبک در سبک سازی المانهای غیر سازه ای
کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای ایران(2007-12-24)
^محمدکاظم شربتدار
Behaviour of FRP Reinforced Concrete Beam- Column Joints Under Cyclic Loading
CDCC 2007(2007-05-22)
^محمدکاظم شربتدار, , ,
Design of FRP Reinforced Concrete Structures for Seismic Effects
1st Canadian Conference on Effective Design of Structures MCMaster University(2005-07-10)
^محمدکاظم شربتدار,
New Concrete Members Reinforced with FRP Bars and Grids Subjected to different Loadings
دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه(2005-04-30)
^محمدکاظم شربتدار,
Behaviour of FRP Reinforced Concrete Under Simulated Seismic Loading
13th world conference on earthquake engineering(2004-08-01)
^محمدکاظم شربتدار,
Flexural Behavior of FRP Reinforced Concrete Beams Under Reversed Cyclic Loading
Advanced Composite Materials in Bridges and Structures(2004-07-20)
^محمدکاظم شربتدار,
روش شناسایی تدابیر پیشگیرانه طراحی اجزای پل های بتنی در مجاورت محیط های خورنده
چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور(0000-00-00)
^محمدکاظم شربتدار, محسن هاشمی مطلق
تحليل غير خطي پايه هاي پل هاي بتني تقويت شده به روش پيش تنيده شده و ورقهاي تحت بار لرزه اي
بهاري زاده علي(تاریخ دفاع: 1389/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تقويت دالهاي دو طرفه با استفاده از الياف مسلح پليمري به روش نزديك سطح
به زرد پژمان(تاریخ دفاع: 1394/07/08) ، مقطع : دكتري
بررسي رفتار خمشي تيرها و قاب هاي پرتال بتن آرمه كامپوزيتي سيماني اليافي توانمند
همتي علي(تاریخ دفاع: 1392/02/26) ، مقطع : دكتري
بررسي رفتار لرزه اي اتصالات بتني تقويت شده با دستك فلزي
امامي ابراهيم(تاریخ دفاع: 1389/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روشي نوين براي توليد حركات مصنوعي نزديك گسل
حسيني واعظ سيد روح اله(تاریخ دفاع: 1391/07/22) ، مقطع : دكتري
ارزيابي عددي افزايش مقاومت پلهاي قوسي بنايي تقويت شده با استفاده از الياف
پيريائي مهدي(تاریخ دفاع: 1390/05/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليل ديناميكي قاب هاي بتني ضعيف مقاوم سازي شده
كوثريان احمد(تاریخ دفاع: 1390/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اتصال هاي هيبريدي متشكل از ستون بتني و تير فولادي و قوطي هاي پرشده با بتن در سيستم
حيدريان نعمت اله(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار سازه اي بتن هاي چند لايه در برابر بارهاي ويژه
قاسمي نقيب دهي ماهان(تاریخ دفاع: 1390/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي قاب هاي بتني مسلح تحت مولفه قائم زلزله در حوزه نزديك
خستو مژگان(تاریخ دفاع: 1390/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي تاثير ورق كامپوزيت و ژاكت بتني
غلامي مهري(تاریخ دفاع: 1390/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه وبررسي آزمايشگاهي تيرهاي كوپله بتني با جزئيات آرماتورگذاري متفاوت
دهقان مرتضي(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار سيستم هاي ديوار برشي فولادي ورق نازك با تصالات تير به ستون مفصلي تحت زلزله هاي حوزه نزديك گسل
مهدي پور چاري علي(تاریخ دفاع: 1390/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه يابي محل قرار گرفتن ديوارهاي برشي بتن آرمه در قابهاي فلزي
نعمت پورطلوتي سيدعلي(تاریخ دفاع: 1391/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و تحليلي اثر جزئيات آرماتورگذاري در تيرهاي كوپله بتني ساخته شده با بتنهاي اليافي
اميري سوادرودباري ايمان(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي مقاوم سازي تيرهاي بتن مسلح آسيب ديده با فناوري جديد بتن هايHPFRCC
احمدپناهي سيدمهدي(تاریخ دفاع: 1392/08/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي اتصالات نيمه پيش ساخته بتني تير- ستون تحت بارهاي رفت و برگشتي
عطائي محمدامين(تاریخ دفاع: 1392/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و عددي تاثير نانوسيليس در رفتار خمشي تيرهاي بتن آرمه
نيكوي علي(تاریخ دفاع: 1391/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ميراگر حلقوي تعبيه شده در محل اتصال به پايه ستون به عملكرد پل
ولي زاده سيدعطا(تاریخ دفاع: 1391/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار لرزه اي اتصال صلب تقويت شده در قابهاي خمشي فولادي
پورميداني ابراهيم(تاریخ دفاع: 1391/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ساختمانهاي بتن آرمه تقويت شده بادبندهاي فولادي خارجي
حميدي جعفر(تاریخ دفاع: 1391/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي مقاوم سازي اتصالات ضعيف با چيدمان ورق هاي frd در قاب هاي خمشي با بتن مسلح
اسلامي محمد(تاریخ دفاع: 1393/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي تاثير ميلگردهاي غير فولادي و frd بر رفتار سازه اي اعضا و قاب هاي بتني
باروح محسن(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي تاثير ديافراگم محيطي ذر قاب داراي اتصال تركيبي ستون بتني و تير فلزي تحت بار لرزه اي
حقيقت آزاده(تاریخ دفاع: 1392/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ازمايشگاهي و عدديس مقاوم سازي دال هاي بتني با استفاده از بتن اليافي توانمند تحت اثر بارهاي استاتيكي و ضربه اي
خرم نگين(تاریخ دفاع: 1392/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ازمايشگاهي و عددي تاثير روش طوقه و دستك يك طرفه در رفتار اتصالات قاب هاي بتن مسلح
خليلي علي(تاریخ دفاع: 1392/10/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ازمايشگاهي رفتار خمشي
نورباران محمد(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ازمايشگاهي رفتار سازه اي پانل هاي بتن سبك مخلوط شده با پلي استايرن و ميكروسيليس
ياري علي(تاریخ دفاع: 1393/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-ارزيابي لرزه اي سازه پيش گرمكن تحت ركودهاي زمين لرزه اي حوزه دور و نزديك (مطالعه موردي: كارخانه سيمان شهركرد)
يوسفي رستم(تاریخ دفاع: 1393/04/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار دال هاي دو طرفه تقويت شده با استفاده از كامپوزيت‌هاي HPFRCC به روش‌هاي نصب در نزديك سطح و صفحات
علي عباس زاده مشهد مهدي(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : دكتري
بررسي عددي رفتار اتصالات بتني داراي صفحات فولادي داخلي
رازي علي رضا(تاریخ دفاع: 1393/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير زئوليت بر خواص مهندسي و سازهاي بتن
اروئي مجيد(تاریخ دفاع: 1393/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعمير و مقاوم سازي تيرهاي بتني آسيب ديده با استفاده از تكنيك هاي ويژه
ايوبي جواد(تاریخ دفاع: 1393/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي الگوهاي موجود بارگذاري زلزله در آئين نامه ها بر اساس شاخص خسارت قاب بتن ارمه
بخشايش محبوبه(تاریخ دفاع: 1393/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تاثير خواص ديناميكي بر رفتار لرزه اي سازههاي بتن مسلح تقويتشده با FRP
پارسا حكيمه(تاریخ دفاع: 1393/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي رفتار ديوار ديوار برشي كوپله با تير رابط HPFRCC با آرايش آرماتورگذاري قطري مختلف
شاياني احسان(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار لرزه اي و مختصات مفاصل سازه اي المان ها و قابهاي بتن مسلح HPFRCC
شريعت پناهي زكيه سادات(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير خواص ديناميكي بر رفتار سازههاي بتنمسلح تقويت شده باFRP تحت اثر نيروهاي ديناميكي
طالعي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي رفتار دالهاي بتني اليافي مقاوم سازي شده باورق FRP تحت اثر ضربه
محمدپور مصطفي(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بهسازي اتصالات تير ـ ستون بتني تحت بار لرزه اي باروش ها و مصالح نوين
نريماني زمان آبادي ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1393/08/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ديوار برشي كوپله با تير رابط HPFRCC با آرايش ميلگرد هاي معمولي و حذف ميلگردهاي قطري
هادي زاده هاشم ابادي اميد(تاریخ دفاع: 1393/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-بررسي خصوصيات مكانيكي نمونه هاي بتني فشاري و خمشي با سنگدانه و محيط نامناسب و تاثير روكش HPFRCC در بهبود دوام دال بتني
حبيبي آتنا(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و تحليلي خصوصيات سازه اي و سطوح عملكردي سازه هاي طره اي بتن معمولي و كامپوزيتي سيماني
تقي خاني عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي اتصالات و قابهاي خمشي هيبريدي متشكل از ستون بتني CFT و تيرفلزي با مقطع ويژه
عبدي مجيد(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص الگوي آسيب ديوارهاي برشي بتن آرمه با استفاده از تبديل هاي رياضياتي و هوش مصنوعي
خادميان فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي خرابي در اتصالات تير- ستون بتن آرمه با استفاده از تبديل هيلبرت - هوانگ
همتي الهام(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي و اقتصادي مقاوم سازي اتصالات و قاب هاي خمشي بتن آرمه با شيوه ها و مصالح نوين
جعفري نسترن(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي اتصالات و قابهاي خمشي هيبريدي متشكل از ستون بتني معمولي و تير خرپايي فولادي
صفري علي(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار لرزه اي اتصال تير - ستون بتني با ميلگردهاي طولي وصله شده در ستون به روش مكانيكي و جوش سر به سر آرماتور
محمدي جعفري اميد(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقاوم سازي قاب هاي بتني آسيب ديده با ملات HPFRCC
موذن نوروزعلي(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقاوم سازي قاب هاي بتني آسيب نديده با ملات HPFRCC
پارسا اسماعيل(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي رفتار اتصال كناري تير به ستون بتني شامل ورقهاي تقويتي برشي داخلي در ناحيه چشمه اتصال
ذوالفقاريان فريد(تاریخ دفاع: 1394/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تاثير خرده كاشي و سراميك به عنوان جايگرين سنگدانه و سيمان در خصوصيات بتن
عليزاده سمانه(تاریخ دفاع: 1394/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي زمان - هزينه پروژه هاي عمراني در مرحله برنامه ريزي با استفاده از الگوريتم بهبود يافته سيستم ذرات باردار
موسوي ميررحيم(تاریخ دفاع: 1395/09/17) ، مقطع : دكتري
تخمين مقاومت برشي و خمشي تيرهاي تقويت شده با FRP به روش نصب در نزديك سطح ((NSM به كمك روش هاي مبتني بر محاسبات نرم
رييسي مستشاري امين(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و بهينه سازي عملكرد سازه هاي هيبريدي بر اساس خصوصيات مصالح بتني و فولادي مورد استفاده در اتصالات
ويسي زاده امير(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار تيرهاي پس تنيده جهت حذف ستون در طبقات در سازه‌هاي بتن آرمه
يارمحمدي پيام(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ديناميكي سازه هاي بتن آرمه داراي نامنظمي جرمي متمركز
كماسي مهدي(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي و آزمايشگاهي تاثير بتن هاي ويژه در بهينه سازي بلوكهاي مهاركننده بتني خطوط لوله تحت نيروهاي متفاوت سازه‌اي
مهربد مجيد(تاریخ دفاع: 1395/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي رفتار استاتيكي و ضربه اي نمونه هاي بتني ساخته شده با مصالح بازيافتي لاستيكي
طاهري طلب اميرحسين(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي بر روي سختي و مقاومت اتصالات با تير دوبل RBS شده به بال ستون دوبل I تحت بار گذاري چرخه اي
سهائي حامد(تاریخ دفاع: 1396/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي وعددي رفتار خمشي تيرهاي بتن آرمه مسلح شده با ميلگردهاي طولي هيبريدي كامپوزيتي FRP
سيجاوندي اصطجرودي خليل(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي رفتار لرزه‌اي تيرهاي كنسولي بتني كامپوزيت سيماني تحت مولفه قائم رفت و برگشتي زلزله
جواني مهدي(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تاثير مدل‌هاي محصورشوندگي در طراحي و تقويت قاب‌هاي بتن آرمه در مقايسه با طراحي مبتني بر آيين نامه
گيلوري حسين(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي و عددي رفتار خمشي تيرهاي بتن آرمه تقويت شده با ميلگردهاي طولي هيبريدي كامپوزيتي FRP به روش نصب در نزديك سطح NSM
مولائي سجاد(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي و آماري خواص مكانيكي و مكانيسم شكست نمونه‌هاي بتن‌‌ اليافي هيبريدي با نسبت ابعادي مختلف
نماززاده آيدين(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خصوصيات سازه‌اي پانل‌هاي بتني ساخته شده با ضايعات لاستيك بر روي بستر ارتجاعي
نوروزي مهدي(تاریخ دفاع: 1397/03/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي پانل‌هاي سه بعدي (بابتن سبك) جداسازي شده نما تحت بار گسترده معادل
مطلبي كربكندي سعيد(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه رفتار خمشي تيرهاي بتني ساخته شده و تقويت شده با بتن HPFRCC مسلح به ميله‌هاي FRP
موسوي اصفهاني سيد واثق(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكرد مكانيكي و مقاومت لغزندگي رويه‌هاي بتن غلتكي اليافي چند لايه با دانه‌بندي‌هاي متفاوت
نوابي مهدي(تاریخ دفاع: 1397/03/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و آماري خصوصيات مكانيكي و مقاومتي بتن هاي ژئوپليمري اليافي
دالوند محمدحسين(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيشنهاد روابط و دامنه‌هاي اطمينان و شرايط پذيرش بتن‌هاي ويژه مبتني بر روش‌هاي آماري
نادري اسفنديار(تاریخ دفاع: 1397/09/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي تاثير تغييرات دما بر مقاومت لغزندگي روسازي آسفالتي حاوي زئوليت
سعدالدين مصطفي(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي تاثير تغييرات دما بر مقاومت لغزندگي روسازي بتن غلتكي حاوي زئوليت
رجبي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي تأثيرات چند جانبه‌ي الياف بر خصوصيات مكانيكي و عملكردي روسازي هاي بتن غلتكي (RCCP)
رحمتي فرزام(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليلي مقاوم سازي لرزه اي پل هاي قوسي بتن آرمه ضعيف با مصالح نوين
رجبي مليحه(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسی عددی افزایش ظرفیت باربری قاب بتن مسلح با استفاده از کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند
(2013)
علی همتی, ^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار
مقاوم سازی سازه های بتن آرمه به کمک ورق و پروفیل فولادی و کامپوزیت های FRP
(2016-09-22)
فناوری نانو در زیرساخت های عمرانی
(2014-11-22)
مقاوم سازی و بهسازی زیرساخت های عمرانی با کامپوزیت های الیافی FRP
(2013-09-23)
دال های خمشی بتنی مسلح شده الیافی لایه ای
(2013-07-14)
ارتباطات در پروژه های عمرانی
(2008-10-03)
ساخت المان اتصال دهنده تیرهای فلزی به ستون های بتنی در سازه های نوین مرکب
دانشگاه سمنان(2014-09-02)
ساخت طوقه و دستک فلزی برای مقاوم سازی ساختمانهای بتنی
()
بتن دو لایه کامپوزیتی الیافی مسلح و غیر مسلح
()
ساخت طوقه و دستک فلزی برای مقاوم سازی ساختمان های بتنی
()
ساخت و تولید میله های دست ساز FRP و بکارگیری تکنیک جدید NSM برای مقاوم سازی سازه های بتنی ضعیف
()
بررسی تحلیلی مقاوم سازی اتصالات بتنی با دستک های فلزی
(2016-06-20)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان-دانشگاه سمنان- دانشکده مهندسی عمران
msharbatdar@semnan.ac.ir
(98)-23-31535194

فرم تماس